http://dsfr.ir/foatz1

برچسب : شهر صالح آباد

کشف دست کند تاریخی در شهر صالح آباد

کشف دست کند تاریخی در شهر صالح آباد

رئیس میراث فرهنگی شهرستان بهار از تایید کشف دست کندهای تاریخی در شهر صالح آباد بهار خبر داد.