http://dsfr.ir/x8y5i6

برچسب : شهرستان فیروزآباد

قلعه تاریخی «دختر» در حال مرمت است

قلعه تاریخی «دختر» در حال مرمت است

قلعه تاریخی «دختر» در شهرستان فیروزآباد فارس که به واسطه موقعیت ساخت آن به قلعه و دژ تسخیرناپذیر نیز شهرت...
مرمت بناهای ساسانی فیروزآباد به پایان رسید

مرمت بناهای ساسانی فیروزآباد به پایان رسید

مرمت بناهای تاریخی قلعه دختر، کاخ اردشیر و منار شهر گور در شهرستان فیروزآباد به پایان رسید.