http://dsfr.ir/ufvgef

برچسب : سروش هاشمی

اشیای موزه شاهرود به سمنان منتقل می شود

اشیای موزه شاهرود به سمنان منتقل می شود

با توجه به بی مهری های اخیر به موزه شاهرود، مخزن اصلی آثار تاریخی استان سمنان واقع در شهر سمنان، پذیرای آثار...