http://dsfr.ir/hqm69u

برچسب : راشین جهانگیری

استقبال گردشگران نوروزی از آتشکده زرتشتیان تهران

استقبال گردشگران نوروزی از آتشکده زرتشتیان تهران

با وجود دشواری شهروندان برای تردد در خیابان 30 تیر در روزهای پایان سال گذشته که همزمان با سنگفرش شدن این مکان...