http://dsfr.ir/geluoy

برچسب : اهداف ایکوم

شعار ایکوم برای سال آینده میلادی چیست؟

شعار ایکوم برای سال آینده میلادی چیست؟

ایکوم (شورای بین المللی موزه ها) با شعار «موزه ها و روایت های تاریخی بحث برآنگیز: روایت ناگفتنی ها در موزه ها...
ایکوم، سازمانی جهانی برای موزه ها

ایکوم، سازمانی جهانی برای موزه ها

ایکوم زیر نظر یونسکو است ولی شخصیت حقوقی مستقل و مجزایی از سازمان یونسکو دارد.