http://dsfr.ir/74xncm

برچسب : اقتصاد دولتی

دست اندازهای آزادسازی نرخ هتل ها

دست اندازهای آزادسازی نرخ هتل ها

رئیس سازمان گردشگری در روزهای اخیر از آزادسازی تدریجی نرخ ها حمایت کرده است.